Valvoline Axle Oil 75W-90 1L

39.73

SKU: f8162d70e17a Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H302: Dział a szkodliwie po poł knię ciu.H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią .H311: Dział a toksycznie w kontakcie ze skó rą .H314: Powoduje poważ ne oparzenia skó ry oraz uszkodzenia oczu .H317: Moż e powodować reakcję alergiczną skó ry.H318: Powoduje poważ ne uszkodzenie oczu.H330: Wdychanie grozi ś miercią .H335: Moż e powodować podraż nienie dró g oddechowych.H373: Moż e powodować uszkodzenie narzą dó w poprzez dł ugotrwał e lub naraż enie powtarzane .H400: Dział a bardzo toksycznie na organizmy wodne.H410: Dział a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę .P102: Chronić przed dzieć mi.P103: Przed uż yciem przeczytać etykietę .P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P501: Zawartoś ć /pojemnik usuwać do …

Oleje silnikowe

f20 bmw, yamaha tracer 7, rodzaje filtrów powietrza, jakie gniazdo do ładowania samochodu elektrycznego, gdzie jest czujnik ciśnienia oleju passat b5, skoda fabia lubuskie

yyyyy